LEVERINGSVOORWAARDEN:


Leveringsvoorwaarden

1. Toepassingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ambrosia design bv en op alle met Ambrosia design bv aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ambrosia design bv ingestemd is.
1.5 De internetsite van Ambrosia design bv richt zich uitsluitend op de Europese markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ambrosia design bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Ambrosia design bv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van België.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Ambrosia design bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
 
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres. 
2.6 Koper en Ambrosia design bv komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ambrosia design bv zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ambrosia design bv garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Ambrosia design bv in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ambrosia design bv worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten en btw zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.4. Levering en leveringstijd.

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Ambrosia design bv ernaar om bestellingen binnen 8 weken te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ambrosia design bv kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Ruilen en herroeping recht.

5.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd producten die:
· tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
· duidelijk persoonlijk van aard zijn;
· door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
5.2 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Ambrosia design bv zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

7. Garantie en aansprakelijkheid.

7.1 Ambrosia design bv garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
7.3 Ambrosia design bv is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ambrosia design bv. Ambrosia design bv is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
7.5 Indien Ambrosia design bv, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ambrosia design bv zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.8 De Koper is gehouden Ambrosia design bv te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Ambrosia design bv mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Ambrosia design bv te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Ambrosia design bv zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 
7.10 Indien koper aanspraak maakt op eventuele garantie en het artikel zal verzonden moeten worden naar Ambrosia design bv, dan zijn de verzendkosten voor de koper.
Retourzendingen zonder bericht worden door ons geweigerd.
Hierna heeft de koper de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken, het artikel te laten herstellen (indien mogelijk) of te kiezen voor een restitutie van het betaalde bedrag. 
Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper. 

8. Overmacht.

8.1 In geval van overmacht is Ambrosia design bv niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom.

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Ambrosia design bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10. Persoonsgegevens.

10.1 Ambrosia design bv zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ambrosia design bv neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


12. Uw rechten.

12.1 U kunt altijd aan Ambrosia design bv vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan info@ambrosiadesign.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Ambrosia design bv zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Ambrosia design bv hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

13. Geschillenregeling. 
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@ambrosiadesign.be Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.